Jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie patří mezi nejkrásnější barokní chrámy města Brna. Je pozůstatkem původního velkého klášterního objektu. Jezuité zde v letech 1593 až 1631 vybudovali rozsáhlý komplex pro potřeby řádu, gymnázia a koleje pro studenty. Samotný kostel, tvořící srdce celého areálu, byl postaven během čtyř let a vysvěcen 22. září 1602. Po zrušení Tovaryšstva Ježíšova patřil kostel v období 1783 – 2002 vojsku.

Současná podoba jezuitského kostela je dána řadou stavebních úprav, přestaveb, ale i pohrom a opětovných oprav během čtyř posledních století. Kostel s věží v průčelí je orientovanou stavbou s presbytářem, hlavní chrámovou lodí a dvěma nižšími bočními loděmi, bočními kaplemi, oratoří a sakristií.

V interiéru se nachází bohatá a hodnotná barokní výzdoba i výbava. Na hlavním oltáři je obraz Nanebevzetí Panny Marie z roku 1735 od Felixe Antona Schefflera, který je rovněž autorem dalších oltářních obrazů a nástěnných maleb. Nad svatostánkem je kopie obrazu Panny Marie Sněžné z římské baziliky, před jehož originálem schválil papež Hadrián II. překlady bohoslužebných knih do slovanské řeči, a tím povýšil staroslověnštinu na bohoslužebný jazyk.

Plochu všech kleneb pokrývá fresková výzdoba: v hlavní lodi náměty s mariánskou tématikou; v severní lodi – svatý Ignác z Loyoly roznáší Kristovou víru do čtyř světadílů; v jižní lodi – seslání Ducha Svatého, oslava Kristova kříže, sv. Jan Nepomucký před králem Václavem.

Kaple sv. Františka Xaverského – výjevy z jeho misijní činnosti. Mariánská kaple – nebeská blaženost podle Bible. Dva bloky chórových lavic v presbytáři jsou mistrovským dílem E. Thurma z poloviny 17. století. Dále vyniká kazatelna a velký gotický kříž.

Krypta kostela je místem posledního odpočinku jezuitského kněze, rektora, provinciála, význačného a statečného obránce města Brna v době švédských válek, P. Martina Středy, SJ.

Jezuitský kostel spolu s klášterním areálem tohoto brněnského „Klementina“ přispěl k rozmachu nejen na poli architektury a umění, ale především v oblasti duchovní, ve formování mladých, ve výchově, školství, vědě, zámořských misiích, kultuře, sociální péči i při obraně města, což následně přispělo k rozvoji města Brna i celého kraje a ke větší známosti v Evropě.

K významným osobnostem, kteří prošli jezuitským noviciátem a kolejí, patří např.: národní buditel a spisovatel P. Bohuslav Balbín, jazykozpytec P. Josef Dobrovský, řeholní bratr, misionář a botanik Jiří Josef Kamel či matematik P. Jakub Kresa. V brněnském noviciátě byli také formováni mučedníci pro víru – Edmund Kampián, Jan Ogilvie, Melichar Grodecký a Štěpán Pongráz. Rovněž zde začínala velká a slavná skupina misionářů staré České provincie, kteří pak působili v zámořských jezuitských misiích včetně jihoamerických redukcí.

V posledních letech v kostele probíhají náročné restaurátorské práce, a to především díky trvalé pozornosti a pomoci Magistrátu města Brna a Jihomoravského kraje. Ve 20. století postihly jezuitský areál dvě velké pohromy. V rámci asanace města a nové výstavby byla před roku 1905 zbourána kolej (tehdy již kasárna) a v listopadu roku 1944 byla chrámová loď zasažena bombami s následným velkým poškozením.

V současné době jsou prostory kostela široce využívány, především k náboženským účelům. Denně jsou zde slouženy mše svaté, v neděli také v angličtině pro cizince. Kostel poskytuje prostor pro modlitební společenství, pořádají se zde přednášky a koncerty. Často tu vystupuje známý brněnský soubor Kantiléna.

Kandidáti do rady 2018/2019

Dáda Benešová

Zdravím! :)
Mé jméno je Dáda Benešová. Pocházím z malebné vesničky na samém okraji Hané, postupně však přesídluju do Brna, kde studuju Speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě. Můžete mě občas potkávat v knihkupectví Cesta, kde leckdy za někoho zaskočím, zároveň jsem také "tetou" v jedné husovické školce. :)

Mám tu čest být jednou z vedoucích na T.S. Archa v Rajnochovicich. Ráda si zahraju stolní tenis, přečtu dobrou knihu, poslechnu kvalitní hudbu nebo posedím s přáteli u dobrého moku. Z VKH jsem vždy spíš čerpala, zejména jako účastník plesů či jiných akcí, ale jako spolubydlící nekdější předsedkyně jsem k němu měla dost blízko.

O mé kandidatuře do rady VKH pak rozhodl letošní Studentský Velehrad, na němž jsem měla příležitost se organizačně podílet, a který mě v mnohém obohatil. A ráda bych to VKH trochu oplatila. Protože myslím, že toto hnutí má smysl, ráda mu nabídnu své síly a schopnosti. :)

 

Ladislav Čala

Pocházím z Přerova, studuji na filozofické fakultě Masarykovy univerzity Sdružená jihoslovanská studia, nyní jsem ve čtvrtém ročníku. Už pár let se pohybuji v prostředí brněnského VKH, kde pomáhám především s organizací a průběhem liturgie. Když mi zbude při studiu nějaký volný čas, tak se věnuji kostelničení, turistice, plavání, mám rád hudbu klasickou (třeba Haendela, Ravela či Dvořáka) a lidovou (šecku od Jeseníka až k Dunaju), čtu knihy (nej je Bible, ale líbí se mi i méně dokonalí autoři jako jsou Renč, Jesenin, Dickens a další), chodím do spolča a občas na koncerty a za ty roky zde, myslím, už znám dobře křesťanské prostředí v Brně, tak bych toho chtěl využít a být prospěšný VKH.

 

Tomáš Heger

Pocházím z Brna. Momentálně jsem pracující absolvent ESF MU. Ve volném čase hodně sportuji (hlavně kolektivní sporty) a bavím se s přáteli (víkendovky, dobrovolnické akce). Snažím se žít podle verše z Bible Jan 15,13: "Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele." V uplynulých několika letech jsem se podílel na fungování VKH v roli dobrovolníka a cítím, že dozrál čas převzít větší díl odpovědnosti a přidat se do rady.

 

Hana Hellingerová

Ahoj, pocházím z Břeclavi a studuji v Brně na fakultě veterinární hygieny a ekologie na Veterinární a farmaceutické univerzitě. Ráda cestuji, příležitostně si zahraji volejbal a vždycky si najdu čas na přátele a skleničku vína.

Chtěla bych se angažovat v rezortu propagace, protože je mému srdci nejbližší. Je to pro mě taková výzva a chtěla bych zkusit, co jsem schopná zvládnout a ještě se při tom mnohé naučit.

 

Kryštof Mráz

Mé jméno je Kryštof Mráz a pocházím z Přerova. V Brně dokončuju třetí rok studia strojařiny. VKH si vážím, protože dokáže spojovat a rozvíjet mladé lidi s podobným náhledem na svět a přibližovat je k Pánu. V následujícím roce bych tedy rád nabídl svůj čas a síly pro tuto dobrou věc. Ve volném čase se rád zabývám pohybem v různých podobách, zvlášť rád mám hory, dobré knihy a dobrou společnost.

 

Jan Picmaus

Jsem Honza, studuji na VUT FEKT na oboru silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika. Chci jít do rady, protože mám konečně volnější semestry a chci se začít vice angažovat do života VKH a rada mi připadá jako nejefektivnější způsob jak pomoci.

 

Václav Šimon

Jsem z Náchoda (SV- Čechy), končím druhák na FEKTu, kde studuju Informační bezpečnost. Končím zástupcování mládeže v našem vikariátu a hledám v Brně místo, kde bych se mohl zapojit. Taky vedu skauty u nás ve městě.

 

Jan Trpák

Dobrý podvečer a jestli teď nemáte podvečer tak jenom ahoj!

Už od malička nosím jméno Jeník Trpák. Tohle jméno mi dali moji milí rodičové v krásném městě Lipníku nad Bečvou uprostřed Moravské Brány. Tady v Brně študákuju Angličtinu s Dějepisem na Pedagogické fakultě MUNI a je to moc fajn!

Hraju na housle, rád chodím do divadla. Mám velice rád sport. Florbaly, fotbaly, frisbee, hokeje. Dokonce i v dobíhání šaliny svým způsobem vidím určitou zálibu. I když ne vždy dobrovolnou. Kazdoročně jezdím na ministrantský tábor na Archu do Rajnochovic.

Do Rady VKH bych chtěl právě kvůli sportu a hlavně ze zvědavosti, protože všichni, které znám a nějakým způsobem se podíleli na chodu VKH o tom velmi pěkně mluví.

 

Pavel Vecheta

dosluhující radní za akce
skaut, Sbmka
sport, jakýkoliv (nejraději fotbal, volejbal, kolo)
absolvent, pracující (obor stavební)

Proč VKH?
Zažil jsem skvělý rok v radě VKH a rád bych ještě rok přidal svůj um, čas a zkušenosti pro VKH.

Kdo jsem, co dělám?
Už nestuduji a můj čas plní práce. Letos mi nemalé množství času zabírá VKH, kde jsem radní za akce. A uvědomuji si, že je to mnohdy náročné, ale ten čas věnovaný VKHčku je časem, který má smysl. Další porci času mi bere SBMka, baví mě zpívat a zároveň je to dobrý kolektiv. Taky jsem od mala skaut. Když mám trošku času, tak se ho snažím věnovat právě tam. No a pokud mám i přes všechny aktivity čas, tak si rad zasportuji.